Program Pesantren

Tahassus/ Kekhususan dalam Tafaqquh Fiddin

Beranda Pendidikan Program Pesantren

Pada umumnya, pesantren didirikan untuk menyelenggarakan pendidikan Islam dan dakwah Islam. Namun dalam perkembangannya, pesantren tidak saja difungsikan sebagai institusi pendidikan dan dakwah, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan sosial. Dapat dikatakan ada tiga fungsi yang selama ini diperankan oleh pesantren, yaitu fungsi pendidikan, dakwah Islam, dan pemberdayaan sosial.

Pondok Pesantren Kebon Pring memiliki kajian kehususan dibidang pendidikan salaf (tradisional). Pendidikan Pondok Pesantren Kebon Pring yang diselenggarakan di pesantren untuk menghasilkan ahli agama Islam dengan kekhususan bidang kelimuan tertentu berbasis kitab kuning. Adapun kajian kitab yang dikaji di Pondok Pesantren Kebon Pring dapat dijelaskan melalui tabel berikut :

Jenjang Pendidikan Tingkat 1

No.
Nama Kitab
Keterangan
1.
Nahwu (Jurumiyah)
2.
Tarikh (Khulasoh Nurul Yaqin)
3.
Qiroatul Kitab (Safinah Qotrul Tijan)
4.
Tajwid (Hidayatus Sibyan)
5.
Fiqih (Durusul Fiqhiyah)
6.
Tauhid (Aqidatul Awam)
7.
TAkhlaq (Akhlaq lil banin)
8.
Sorof (Matan Bina)
9.
Praktek Ibadah (Fasholatan)

Jenjang Pendidikan Tingkat 2

No.
Nama Kitab
Keterangan
1.
Nahwu (Imrithy)
2.
Tarikh (Khulasoh Nurul Yaqin)
3.
Akhlak (Wasoya)
4.
Tauhid (Jawahirul Kalamiyah)
5.
Fiqih (Durorul Bahiyah)
6.
Tajwid (Hidayatul Mustafid)
7.
Sorof (Nadzom Maqsud)
8.
Sorof (Matan Bina)

Jenjang Pendidikan Tingkat 3

No.
Nama Kitab
Keterangan
1.
Tarikh (Khulasoh Nurul Yaqin)
2.
Fiqih (Taqrib)
3.
Nahwu (Alfiyah 1-500)
4.
Akhlaq (Talimul Mutaalim)
5.
Tauhid (Fathul Majid)
6.
Ushul Fiqh (Mabadi Awaliyah)
7.
Sorof (Fathul Khobir Latif)
8.
Tajwid (Jazariyah)
9.
Falak (Logaritma + Syamsul Hilal)

Jenjang Pendidikan Tingkat 4

No.
Nama Kitab
Keterangan
1.
Hadist (Bulughul Marom)
2.
Falak (Izalatul Keder Kitabe Pa Mumu)
3.
Nahwu (Alfiyah 500-1002)
4.
Tauhid (Kifayatul Awam)
5.
Faroid ( Uddatul Farid)
6.
Akhlak (Bidayatul Hidayah)
7.
Fiqih (F. Qorib)
8.
Ushul Fiqh (Warokot)
9.
Tafsir (Al Iksir)

Jenjang Pendidikan Tingkat 5

No.
Nama Kitab
Keterangan
1.
Arud (Mukhtashor Syafi)
2.
Ushul Fiqh (Latoiful Isyaroh)
3.
Ilmu Tafsir (Attibyan Ali Asshobuni)
4.
Akhlak (Bidayatul Hidayah)
5.
Ilmu Hadist (Minhatul Mugist)
6.
Tauhid (Syarqowi)
7.
Fiqih (Tadzhib)
8.
Thoriqotul Kitabah (Kitabe Pa Iim)
9.
Balaghoh (Jauharul Maknun)

Jenjang Pendidikan Tingkat 6

No.
Nama Kitab
Keterangan
1.
Tauhid (Dasuki)
2.
Hadist (Jawahirul Bukhori)
3.
Ushul Fiqh (Ghoyatul Wusul)
4.
Akhlaq (Risalatul Muawwanah)
5.
Qoidah Fiqih (Faroidul Bahiyah)
6.
Mantiq (Sullamul Munawwroq )

Lulusan Berkualitas

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggi, berkualitas serta berkarakter

Pesantren Salaf

Pesantren klasik yang masih menggunakan sistem pendidikan salaf (tradisional) yang mengkaji kitab-kitab kuning (kitab kuno)

Fasilitas Yang Layak

Berkomitmen untuk memberikan fasilitas yang layak demi pelaksanaan kegiatan pengajian seperti musholla, asrama putra dan putri

Copyright © Pondok Kebon Pring | All rights reserved - Designed by, Gragemedia